عکس / جلسه شورای سیاستگذاری شانزدهمین جشنواره سینماحقیقت


سینماپرس : نخستین جلسه رسمی شورای سیاستگذاری شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با حضور محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/141014/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA