عکس / امضاء سند تفاهم همکاری میان بنیاد فارابی و کانون پرورش


سینماپرس : امضاء سند تفاهم همکاری میان بنیاد سینمایی فارابی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بنیاد فارابی برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/146423/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4