عکس / اختتامیه هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت


سینماپرس : مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت روی ناو شهید رودکی برگزار شد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/photo/144264/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA