«علی اصغر شیرازکی» سرپرست گروه فیلم و سریال مرکز سیما فیلم شد – اخبار سینمای ایران و جهان

شیرازکی که عضو بنیاد ملی نخبگان است، همچنین دبیری کمیته ارزیابی برنامه‌های نمایشی سیما، مدیریت اداره ارزیابی و نظارت مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما، عضویت شورای فیلم و سریال شبکه سه سیما و مسئولیت امور سینمایی حوزه هنری استان تهران را در کارنامه دارد.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/141173/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%AF

به گزارش سینماپرس، با حکم رئیس مرکز سیما فیلم، علی اصغر شیرازکی سرپرست گروه فیلم و سریال مرکز سیما فیلم شد.

در حکم جواد رمضان نژاد رئیس مرکز سیما فیلم برای شیرازکی آمده است: نظر به تعهد انقلابی، دانش و تجربه‌های رسانه‌ای موفق، به موجب این حکم به عنوان سرپرست گروه فیلم و سریال مرکز سیما فیلم منصوب می‌شوید. انشاء ا … در دوره جدید تحولی سازمان مبتنی بر هویت محوری و عدالت گستری که ارتقاء کیفی و هدفمند سازی تولیدات با تاًکید بر انتقال معارف و مقاصد انقلاب اسلامی سرلوحه فعالیت هاست، با برنامه ریزی دقیق و تلاش بی وقفه منشأ آثار تأثیرگذار و ماندگار باشید.

رئیس مرکز سیما فیلم از زحمات مجید اکبر شاهی در گروه فیلم و سریال مرکز سیما فیلم نیز قدردانی کرده است. علی اصغر شیرازکی پیش از این مدیر پژوهش فیلم نامه در اداره کل فیلم نامه نویسی مرکز سیما فیلم بود. وی کارشناسی سینما را در دانشگاه سوره و کارشناسی ارشد تولید سیما گرایش کارگردانی را در دانشگاه صدا و سیما گذرانده است.

به گزارش سینماپرس، با حکم رئیس مرکز سیما فیلم، علی اصغر شیرازکی سرپرست گروه فیلم و سریال مرکز سیما فیلم شد.

در حکم جواد رمضان نژاد رئیس مرکز سیما فیلم برای شیرازکی آمده است: نظر به تعهد انقلابی، دانش و تجربه‌های رسانه‌ای موفق، به موجب این حکم به عنوان سرپرست گروه فیلم و سریال مرکز سیما فیلم منصوب می‌شوید. انشاء ا … در دوره جدید تحولی سازمان مبتنی بر هویت محوری و عدالت گستری که ارتقاء کیفی و هدفمند سازی تولیدات با تاًکید بر انتقال معارف و مقاصد انقلاب اسلامی سرلوحه فعالیت هاست، با برنامه ریزی دقیق و تلاش بی وقفه منشأ آثار تأثیرگذار و ماندگار باشید.

شیرازکی که عضو بنیاد ملی نخبگان است، همچنین دبیری کمیته ارزیابی برنامه‌های نمایشی سیما، مدیریت اداره ارزیابی و نظارت مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما، عضویت شورای فیلم و سریال شبکه سه سیما و مسئولیت امور سینمایی حوزه هنری استان تهران را در کارنامه دارد.

رئیس مرکز سیما فیلم از زحمات مجید اکبر شاهی در گروه فیلم و سریال مرکز سیما فیلم نیز قدردانی کرده است. علی اصغر شیرازکی پیش از این مدیر پژوهش فیلم نامه در اداره کل فیلم نامه نویسی مرکز سیما فیلم بود. وی کارشناسی سینما را در دانشگاه سوره و کارشناسی ارشد تولید سیما گرایش کارگردانی را در دانشگاه صدا و سیما گذرانده است.

سینماپرس: با حکم رئیس مرکز سیما فیلم، علی اصغر شیرازکی سرپرست گروه فیلم و سریال مرکز سیما فیلم شد.