«سازندگان ساز» گواهینامه هنری صلاحیت ساخت ساز دریافت می‌کنند – اخبار سینمای ایران و جهان

این گواهینامه در ۵ سطح درجه بندی شده و بنا بر امتیاز بندی شورای ارزشیابی، سازندگان ساز گواهینامه هنری خود را دریافت می‌کنند.

شورای ارزشیابی گواهینامه هنری متشکل از تعدادی از کارشناسان متبحر در عرصه سازندگی ساز و تعدادی از نوازندگان شاخص است.

سینماپرس: سازندگان ساز در قالب برنامه ریزی‌هایی که توسط خانه موسیقی و صندوق اعتباری هنر صورت گرفته، گواهینامه هنری صلاحیت ساخت ساز دریافت می‌کنند.

آن دسته از سازندگان ساز که عضو خانه موسیقی نیستند و متقاضی دریافت گواهینامه هنری ساخت ساز هستند برای ثبت نام ابتدا باید مدارک خود شامل کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک مبتنی بر ساخت ساز را به خانه موسیقی ایران ارائه دهند و متعاقبا زمان آزمون حضوری به آنان اعلام می شود. افرادی که عضو خانه موسیقی ایران هستند و کارت خانه موسیقی را دارند نیازی به ارائه مدارک ذکر شده ندارند.


منبع: https://www.cinemapress.ir/news/144533/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

به گزارش سینماپرس، با پیشنهاد خانه موسیقی ایران و با همراهی صندوق اعتباری هنر، زین پس سازندگان ساز که موفق به کسب رتبه مورد تایید شورای ارزشیابی سازندگان ساز در خانه موسیقی ایران قرار گیرند می‌توانند گواهینامه هنری صلاحیت ساخت ساز را دریافت می‌کنند.