رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور از (۱۴۰۱/۰۴/۲۴)

تهران- ایرنا- براساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور که از ۲۴ تیر اعمال می‌شود؛ تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۴ به ۱۵ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۴ به ۳۵ شهر افزایش یافت. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۴۲ به ۲۰۸ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۲۸۸ به ۱۹۰ شهر رسید.


منبع: https://www.irna.ir/photo/84822236/%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%DB%B0%DB%B4-%DB%B2%DB%B4