اجرای حقوق بشر آمریکایی در سوئد از زندان انفرادی تا فشار بر کودکان


اجرای حقوق بشر آمریکایی در سوئد از زندان انفرادی تا فشار بر کودکان


منبع: https://www.irna.ir/news/84821896/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86